Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY HURTOWEJ b2b.powerteam.pl

1. Sklep internetowy działający pod adresem b2b.powerteam.pl prowadzony jest przez firmę Power Team, wpisaną do rejestru Centralna Ewidencja I Informacja O Działalności Gospodarczej, NIP 7881422063, REGON 639551969, nr telefonu +48 533 46 46 46.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
a) Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu b2b.powerteam.pl są przetwarzane przez Power Team.
b) Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
- w realizacji umowy,
- w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych.
c) Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
d) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
e) Klient ma prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie b2b.powerteam.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
f) Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
g) Sklep internetowy b2b.powerteam.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" wymagane są do obsługi koszyka zamówienia oraz pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" uniemożliwi złożenie zamówienia internetowego na b2b.powerteam.pl.
h) Dokładny opis postępowania związanego z ochroną danych osobowych został opisany w "Polityce Prywatności" sklepu internetowego.

3. CENY
Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich (PLN).

4. ZAMÓWIENIA
a) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
b) Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o
nadaniu statusu "przyjęte" lub "w realizacji", lub „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
c) W szczególnych przypadkach sprzedawca może zobowiązać kupującego do wpłacenia kaucji (przedpłata) w wysokości połowy ceny zamawianego produktu.
d) Towar zamówiony w sklepie internetowym b2b.powerteam.pl dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
e) Na czas otrzymania przesyłki składa się:
- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
- czas dostawy
f) Wraz z towarem wydawany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. W przypadku jego braku prosimy o niezwłoczny kontakt w celu wyjaśnienia.
g) Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
a) Przed wydaniem towaru klientowi :
- Przelewem na rachunek bankowy Power Team,
- Kredytem w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander.
b) W momencie odbioru towaru:
- Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6. ZWROT TOWARU
W ciągu 7 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od zawartej umowy.

Aby odstąpić od umowy zawartej na sklepie b2b.powerteam.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

a) Przesyłka powinna zawierać:

- zwracany przedmiot,
- formularz zwrotu towaru, który jest do pobrania na stronie "Wysyłka i zwroty",
- paragon lub kserokopia oryginału faktury

b) Przesyłkę należy nadać na adres:

B2B PowerTeam
Bieleń 2
66-320 Trzciel

c) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot płatności nastąpi w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwracanej rzeczy.

d) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

e) Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. WYMIANA TOWARU
W ciągu 7 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może wystąpić o wymianę towaru na inny.

Aby wymienić zakupiony towar, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail.

a) Przesyłka powinna zawierać:

- zwracany przedmiot,
- formularz wymiany towaru, który jest do pobrania na stronie "Wysyłka i zwroty",
- paragon lub kserokopia oryginału faktury

b) Przesyłkę należy nadać na adres:

B2B POWERTEAM
Bieleń 2
66-320 Trzciel

c) W przypadku wymiany towaru koszty przesyłek ponosi Kupujący.

d) Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. REKLAMACJA
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem > ZOBACZ ADRES <, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

a) Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, adres e-mail Kupującego oraz nr telefonu,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Odpowiedni formularz reklamacji jest do pobrania na stronie "Wysyłka i zwroty",

b) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

c) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

d) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na numer telefonu.

9. BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym b2b.powerteam.pl nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
h) produkty dostępne na specjalne zamówienie nie są częścią naszej stałej i regularnej oferty oraz sprowadzane są na indywidualne życzenie - następstwem tego jest brak możliwości zwrotu.

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
a) W przypadku zaistnienia sporu, którego nie będzie można rozstrzygnąć, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
b) Regulamin sklepu internetowego b2b.powerteam.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks 10 cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
c) Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
d) W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy
Motobaza
Producenci
Kategorie